Yükleniyor.....

Vekaletname

VEKÂLETNAME

GENEL VEKÂLETNAME

VEKİL EDEN :

ADRES : ............... ................. .............. .............. ............ / İSTANBUL

VEKİLLERİ : AV. ............... .............. / ............. V.D. TC KİMLİK NO: 0000000000

AV. ............... .............. / ............. V.D. TC KİMLİK NO: 0000000000

AV. ............... .............. / ............. V.D. TC KİMLİK NO: 0000000000

Benim/bizim başkalarına karşı açmış ve açacak olduğumuz ya da bana/bize karşı başkaları tarafından açılmış ve açılacak dava ve takipler ve her türlü yargı işlemi nedeni ile T.C yargı organlarının tümünde, resmi daire ve kuruluşlarının her bölüm ve derecesinde, tüm biçimlerde ve şekilde temsile, hak ve çıkarlarımı korumaya, savunmaya ve elde etmem için uygun göreceği bütün işlemleri yapmaya izlemeye, tamamlamaya, ve bitirmeye, davalar açmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, haklarımı güçlendirmek için sözleşme yapmaya ve hakem tayinine, evrak ve belgeleri almaya, tanık, bilirkişi göstermeye, PTT aracılığı ile bildirim yapmaya ve almaya, tanık göstermeye, karşı taraftan gönderilenleri kabul veya redde, protesto, yazılı bildirim düzenlemeye, gönderilenlere cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve reddine, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, davaların iyileştirilmesi ile düzeltilmesini talep etmeye, delilleri tespit ettirmeye, eşya hapsi istemeye, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yapmaya ve kaldırmaya, konkordato isteminin bağıtlanmasına kabul ve itiraza ve kaldırmaya, onay vermeye, imzaya, iflas istemeye ve istenilen iflası reddetmeye, iflas idaresi üyelerinin atama ve görevden alınmasına, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş yada kurulacak yargı organlarının tümünde gerekli her türlü yasal işlemleri yapmaya, işleri takibe, mürafaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi-hakem-şahit, katipleri şikayete ve redde, davanın başka yere gönderilmesine, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve örnekler çıkartmaya, dosyaları inceleme ve araştırmaya, örnek almaya, yanlışlıkları düzeltmeye, tutanakları imzalamaya, itiraza, her biçimdeki yasal işlemleri izleme ve sonuçlandırmaya, duruşma dışı tutulmamı talep etmeye, tüm kararların yerine getirilmesini ilgili kuruluşlardan istemeye, icra satışlarına katılmaya, pey sürmeye, eksiltmeye ve arttırmaya, satın almaya, satın alınan taşınmazların adıma tescilini yaptırmaya, bu konuda gerekli tüm evrakları düzenleme ve imzalamaya, teminat ve depozitolarını yatırmaya, geri almaya, mahcuz malları talep etmeye, teslim almaya ve teslim etmeye, mal bildiriminde bulunmaya, feragate, sulhe, dava ve temyizden feragate, ahzu kabz`a, kabule, tevkile, diğer avukatlar ile birlikte veya ayrı ayrı çalışmaya, gerektiğinde azil etmeye, aldığı paraları elinde tutmaya, gerektiğinde yargı gideri olarak harcama yapmaya, adıma anlaşmalar yapmaya, para makbuzu düzenlemeye, ilişiksizlik ile dava ve takipleri sonuçlandırma belgesi düzenlemeye, davaları reddetmeye, adıma kira sözleşmesi düzenlemeye, kira şartlarını kararlaştırmaya, kira bedellerini tahsil etmeye Türk Ticaret Kanununun 376, 377. maddesi ve İcra İflas Kanununun 178, 179, 179/a, 19/b, 182, 285, 293, 294, 299. 309, 309/m maddeleri gereği işlem yapmaya dava açmaya açılan davalarda belirtilen maddelerde düzenlenen taleplerde bulunmaya, iflasımızı istemeye, iflas ertelemesi talebinde bulunmaya, iflas içi ve adi konkordato talebinde bulunmaya, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma talebinde bulunmaya İSTANBUL Barosu avukatlarından AV............. ..........., AV .................. ...................., tarafımdan vekil olarak tayin edildi.